سرج ارستر خط تلفن:

سرج ارستر خط تلفن به عنوان یکی از انواع سرج ارسترهایی که در اخرین مرحله طراحی سیستم حفاظت در برابر سرج مورد استفاده قرار می گیرند، بکار می رود.